Nam Định kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024

UBND tỉnh Nam Định mới ban hành Kế hoạch về việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh năm 2024, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 9344/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ…

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định, mục đích việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhằm: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh làm cơ sở đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và những nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh theo đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Trong đó, cấp xã là đơn vị cơ bản để thực hiện kiểm kê; kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện, cấp tỉnh.

Đối với nội dung kiểm kê đất đai sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xây dựng và thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan là đơn vị phối hợp thực hiện. Kết thúc kỳ kiểm kê đất đai sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy quân sử tỉnh, Công an tỉnh báo cáo số liệu kiểm kê cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Nam Định, và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Nội dung kiểm kê chi tiết các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, loại đối tượng quản lý sẽ theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT; còn kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm kê chuyên đề khác thì theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 được tính đến hết ngày 31/12/2024. Trong đó, cấp xã triển khai thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ ngày 1/8/2024 (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31/12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê lên cấp huyện trước ngày 16/1/2025. Cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê lên cấp tỉnh trước ngày 1/3/2025. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh hoàn thành và gửi kết quả kiểm kê cho cấp tỉnh trước ngày 16/1/2025. Cấp tỉnh triển khai thực hiện điều tra kiểm kê đất đai chuyên đề (nếu có) từ ngày 1/8/2024; hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai của cấp tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2025.

UBND tỉnh căn cứ theo chức năng, giao nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố để bảo đảm việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 đạt kết quả chính xác, bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất, đúng lộ trình, thời gian đề ra.

nguồn ; https://vneconomy.vn/nam-dinh-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-nam-2024.htm

Tin liên quan