Nam Định: Tình hình tham nhũng không phức tạp, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng

(Thanh tra) – Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Nam Định, năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đồng bộ.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Nam Định. Ảnh: Trung Hà/Báo Thanh tra

Các vụ việc tham nhũng được phát hiện đang được các cơ quan tư pháp đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử. Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm 2023 không phức tạp, không phát sinh vụ việc tham nhũng nghiêm trọng.

Báo cáo công tác PCTN năm 2023 của UBND tỉnh Nam Định cho biết, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2023. Căn cứ kế hoạch của tỉnh, các cấp các ngành đã xây dựng kế hoạch PCTN năm 2023 của địa phương, đơn vị mình, nội dung tập trung vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN, hệ thống hóa văn bản về PCTN, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

Toàn tỉnh đã ban hành 114 văn bản mới để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; trong đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực trong công tác PCTN.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về PCTN, các văn bản chỉ đạo của Trung ương về PCTN.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 04/01/2023 về kế hoạch công tác của hội đồng năm 2023, theo đó hội đồng tăng cường tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kết quả năm 2023 đã tổ chức được 20 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với 2.817 lượt người tham dự.

Việc công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đầu tư mua sắm công, đấu giá tài sản được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm theo quy định. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng và công khai tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao chất lượng công khai, minh bạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đã xây dựng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về PCTN nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác PCTN; kịp thời xử lý, giải quyết các đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong khu vực ngoài nhà nước thực hiện các biện pháp PCTN theo quy định.

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong công tác PCTN; trong đó, tập trung phối hợp trong công tác kiểm soát tài sản thu nhập, trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin về tham nhũng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tham nhũng.

Công tác kiểm tra công vụ được thực hiện có hiệu quả. Tổ công tác công vụ của tỉnh đã triển khai kiểm tra công vụ tại 06 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trong thực hiện nội quy quy chế cơ quan và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức đã được chấn chỉnh kịp thời.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với những vị trí phải định kỳ chuyển đổi. Trong kỳ, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 50 công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Việc rà soát và kiểm soát xung đột lợi ích để phòng ngừa nguy cơ tham nhũng trong cơ quan, đơn vị được các cấp các ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng phải kê khai dã đi vào nề nếp; việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập của người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 32/UBND-VP8 phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai và hoàn thành việc xác minh tài sản thu nhập đối với 24 người tại 04 cơ quan, đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên (huyện Vụ Bản, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ).

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã và đang triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 14 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ các huyện, thành phố đã triển khai xác minh tài sản, thu nhập đối với 44 người thuộc quyền quản lý của mình.

Trong kỳ báo cáo đã và đang xử lý 16 vụ việc, với 38 đối tượng; trong đó, có 08 vụ, với 18 đối tượng mới thụ lý giải quyết trong kỳ.

Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện trong kỳ là 2.609 triệu đồng. Kết quả, đã thu hồi tài sản tham nhũng 1.255 triệu.

Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng: 02 trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật (01 trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo, 01 trường hợp bị kỷ luật cách chức).

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật PTCN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhằm khuyến khích cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, ngăn ngừa tham nhũng.

Ngày 13/02/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 65/UBND-VP8 yêu cầu các đơn vị khu vực ngoài Nhà nước thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác PCTN.

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 449/UBND-VP8 giao Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về PCTN.

nguồn ; https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/ho-so-tu-lieu/nam-dinh-tinh-hinh-tham-nhung-khong-phuc-tap-khong-phat-sinh-vu-viec-nghiem-trong-214423.html

Tin liên quan